pic
pic

“... Amma qızım Fatimə... Hər vaxt mehrabda Rəbbinin hüzurunda (ibadət üçün) dayansaydı, onun nuru səmanın mələkləri üçün zahir olardı, necə ki, ulduzların nuru yer əhli üçün zahir olur...

MÖVZUNUN DAVAMI

İmamların on iki Bəni-İsrailin rəhbəri və həzrət İsanın (əleyhissəlam) həvariləri sayında olduğunu göstərən hədislər Peyğəmbər- əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) buyurduqları silsiləvi hədislər

MÖVZUNUN DAVAMI

Cəfər ibn Məhəmməd (əleyhissəlam) buyurur: Hər kəsin etdiyi yaxşılıq eynidir, lakin bizimlə nisbətin olduğu üçün sənin etdiyin yaxşılıq görə daha gözəldir. Həmçinin, hər kəsin etdiyi pislik eynidir, lakin bizə olan nisbətin və bağlılığın sarıdan sənin etdiy...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət İmam Əli ibn Huseyn Zeynəl-abidin əleyhissəlam həzrət Zeynəb əleyha salama xitab edərək buyurur: Bibi can! Əlhəmdu lillah sən müəllim görmədən aliməsən və bir şəxsin dərk etdirməsinə ehtiyac duymadan idrak sahibisən

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1440-cı il cumadil-ula ayının 5-i, miladi 2019-cu il yanvarın 12-i həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) övladları arasında, vilayət bağının ilk qızı həzrət Zeynəbi-Kubra (salamullah əleyha), iman və təqva, elm və mərifət, səbr və dözüm və...

MÖVZUNUN DAVAMI

«Camiəyi-kəbirə» ziyarətnaməsi sevimli Allahın və əziz İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu əleyhi və alih) bütün müsəlmanlara əmanət tapşırdığı iki dəyərli və əzəmətli mövzunu, yəni Allahın müqəddəs kitabı Qur`ani-kərimi və Həzrət Peyğəmbərin ən yaxı...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ